Ajinya Pawar

Hatim Patawala

Kartik Sarje

Sachi Doshi

Saiesh Bankar

Sairaj Ghogare

Samarthraj Ghogare

Shivtej Khalate

Surya Phate

Tanish Doshi

Ms. Gend Rajlaxmi Shivaji

Ms. Zanje Akshada Hari

Mst. Jagdale Parth Amol

Mst. Kale Om Ravindra

Mst. Magdum Anvay Rajendra

Mst. Mane Tanmay Baburao